Zvu~nik
KAT_PARAM_ZVUC-1
KAT_PARAM_ZVUC-2
EBP-niskotonca
Osetljivost i efikasnost zvucnika
Odabir tipa zvucne kutije
Parametri zvucnika za kutije
OSOBINE MATERIJALA MEMBRANE ZVUCNIKA
Tehni~ke karakteristike zvu~nika
1. Frekvencijska karakteristika
2. Karakteristika impedance
3. Karakteristika usmerenosti
4. Fazna karakteristika
5. Snaga, osetqivost i efikasnost
6. Tranzijentni odziv
7. Nelinearna izobli~ewa
8. Parametri zvu~nika
  - Geometrijski parametri zvu~nika
  - TS parametri zvu~nika
    - Merewe TS parametara zvu~nika metodom Dodate mase
  - [telovawe kutije parametri (boks tjuning)
 
- Audio volt-metar
- Papir za grafik: impedansa-frekvencija - Papir za grafik: dinamika-frekvencija
- Papir za grafik: faza-frekvencija - Papir za grafik: osetqivost-frekvencija
GRADNJA_ZVUCNE_KUTIJE
zvucnik_proizvodni_defekti
ZVUCNIK_NISKOTONAC_DEFEKTI
ZVUCNIK_VISOKOTONAC-DEFEKTI
   www.fininamotaji.in.rs