Merewe TS parametara zvu~nika metodom Dodate mase

parametri:  male snage, velike snage, raznovrsni, termi~ki, vrednosne pojave
(only MOZILLA Firefox)

 

TS_PARAMETRI-MERNA_OPREMA Dimenzije membrane
Kalibracija merne opreme:
1) Izmeriti Ω-metrom tačnu otpornost kalibracionog neinduktivnog otpornika.
2) Umesto zvučnika staviti kalibracioni otpornik u zahvat merne opreme.
3) Izlazni napon signal generatora podesiti što tačnije, na onu vrednost u mV kolika je otpornost kalibracionog otpornika, zato što će merni napon u mV prikazivati otpornost u Ω. Na primer: 10,1 mV = 10,1 Ω.
4) Staviti testirani zvučnik umesto kalibracionog otpornika u slobodan prostor minimalno 1 m na svih 6 strana
.

Proveriti ispravnost zvučnika:
- Za različite frekvencije (niskotonac 20÷200 Hz) (srednjotonac 100÷1000 Hz) (visokotonac 500÷5000 Hz) i napone signal generatora, proveriti ponašanje membrane, kalema i centratora, uočiti oštećenja i čudne zvuke. Razrađivanje zvučnika (25 Hz tokom 12 h) je još jedna ribolovačka priča. Bitno je imati ispravan zvučnik.
 
Uslovi merenja:
- Z=100 m iznad mora, T=20 C, vlažnost 30% (sobni uslovi).
- Preciznost geometrijskih merenja: +/- o,5 mm. Rastojanje A: +/- 0,1 mm.
- Preciznost težinskih merenja: +/- 1 gram.
- Koristiti signal generator kome se izlazni napon ne menja sa promenom frekvencije ili uvesti dodatni milivolt-metar za kontrolu i korekciju.
- Merenje rezonantne frekvencije i faktora sile uraditi krajnje pažljivo i precizno.
- Trebalo bi uraditi merenje 3 puta, pa odrediti srednju vrednost izmerenih veličina, ali da ne preterujemo, nije ovo naučna laboratorija.

Karakteristike instrumenata (kako koji):
- Stari analogni voltmetri sa kazaljkom: +/-5%, 20÷10000 Hz u opsegu 100 mV.
- Prosečni digitalni voltmetri sa displejom: +/-1%, 50÷500 Hz u opsegu 200 mV.
- Dobar audio milivolt-metar bio bi odlično rešenje.
Merni postupak:
1) Izmeriti šublerom geometrijske mere membrane i kalote zvučnika što preciznije.
2) Na signal generatoru menjati frekvenciju tražeći najvišu vrednost napona na volt-metru koji predstavlja impedancu zvučnika na rezonantnoj frekvenciji - Zmax. Sada na frekvenc-metru očitati rezonantnu frekvenciju zvučnika u slobodnom prostoru - Fs.
3) Na signal generatoru namestiti frekvenciju 1 Hz i očitati napon kao jednosmerni otpor zvučnog kalema - Re. Ili Ω-metrom izmeriti otpor zvučnog kalema..
4) Na signal generatoru menjati frekvenciju tražeći najnižu vrednost napona na volt-metru koji predstavlja minimalnu impedancu zvučnika - Zmin.
5)  Na osnovu napona koji je 3 dB manji od maksimalne vrednosti napona pri rezonanci, izračunati otpor Zmid koji predstavlja napon na volt-metru, pomoću kojeg se traže frekvencije Fh i Fl sa signal generatorom - širina rezonantnog vrha ΔF=Fh-Fl.
6) Namestiti signal generator na 1000 Hz i očitati napon kao impedancu zvučnika kod 1000 Hz - Z1000.
7) Zvučnik staviti na horizontalnu stabilnu podlogu da gleda u nebo i dodati odgovarajuću masu prema tabeli po obodu akustičkog središta kao na slici, ne stavljajući na kalotu. Ponoviti merni postupak kao prema stavki 2 i na frekvenc-metru očitati novu rezonantnu frekvenciju zvučnika u slobodnom prostoru sa dodatom masom - Fsa.
Dijagram_impedance
Izmeriti prečnik membrane: DIA= mm
Izmeriti prečnik kalote: dia = mm
Izmeriti visinu membrane:  h = mm
Izmeriti dužinu membrane: p = mm
Izmeriti visinu kalote: k = mm
Pronaći maksimalan napon i  očitati kao maksimalnu impedancu Zmax = Ω
Očitati rezonantnu frekvenciju pri maksimalnom naponu:  Fs = Hz
Očitati napon kod 1 Hz kao jednosmeran otpor zvučnog kalema: Re = Ω
Pronaći minimalan napon i očitati kao minimalnu impedancu: Zmin = Ω
ZVUCNIK_SA_DODATOM_MASOM
otpor za napon Umid:

Zmid =

Ω
Za "napon Zmid" pronaći nižu frekvenciju: Fl = Hz
Za "napon Zmid" pronaći višu frekvenciju: Fh = Hz
Očitati napon kod 1000 Hz kao impedancu: Z1000 = Ω
Zvučnik staviti na horizontalnu podlogu i dodati masu prema slici i tabeli
Dodati masu na membranu: Ma = gr

Očitati rezonantnu frekvenciju sa dodatom masom:(Ponoviti merni postupak - stavka broj 2)

Fsa = Hz
Izmeriti dubinu zvučnika: Depth = mm
Izmeriti prečnik korpe : Basket = mm
Tezine_za_dodatu_masu
TS_PARAMETRI-BL-TEST_OPREMA 8) Iznad stabilnog zvučnika namestiti stabilnu horizontalnu referentnu površinu radi merenja rastojanja A kao pomoćne mere. Izmeriti rastojanje A što tačnije sa šublerom (0,1 mm).
9) Dodati odgovarajuću masu prema tabeli po obodu akustičkog središta kao na slici i ne stavljati na kalotu. Membrana će promeniti položaj na dole. Tek sada, što je veoma bitno, uspostaviti novu mernu opremu kao prema slici. Uključiti izvor jednosmernog napona i povećavati napon dok se membrana ne vrati u početni položaj sa rastojanjem A. Očitati jačinu struje I.
10) Može i bez merenja rastojanja A, i to sa baterijom, sijalicom i tankim laganim kontaktima na kaloti za indikaciju prekidanja i uključenja strujnog kruga (položaja).
Očitati jačinu struje: I =   A
Visina namotaja zvučnog kalema (fabrički): Xcoil =   mm
Visina procepa magnetnog polja (fabrički): Xgap =   mm
Max. linearan hod membrane (center to peak) (fabrički): Xmax =   mm
Max. fizički hod membrane pre uništenja (ctp) (fabrički): Xlim =   mm
Termički dozvoljena maksimalna električna snaga (fabr): Pe =   W
     
 
     
Relativna greška merenja (do +/- 5% odlično): Rgm =   %
   

 

TS parametri zvu~nika
Identifikacija zvu~nika: Datum i ime: 
Simbol Vrednost Parametar Obja{wewe
Parametri male snage
Fs =

  Hz

Rezonantna frekvencija u slobodnom prostoru Za ni`e rezonantne frekvencije potrebne su ve}e kutije i obrnuto.
Qms =   Mehani~ki faktor dobrote u rezonanci zvu~nika  
Qes =   Elektri~ni faktor dobrote u rezonanci zvu~nika  
Qts =   Totalni faktor dobrote u rezonanci zvu~nika  
Vas =   LIT Zapremina vazduha iste akusti~ke elasti~nosti kao i elasti~nost ve{awa  
Vzv =   LIT Zapremina zvu~nika Za dodatne zapremine u kutiji (zvu~nik,oja~awa,bas port,skretnica,prigu{ni materijal na zidovima kutije) pove}ati zapreminu kutije koja se dobije od Vas.
Sd =   m2 Efektivna povr{ina zra~ewa  
Skon =   m2 Povr{ina konusa membrane  
Skal =   m2 Efektivna povr{ina kalote  
Vkon =   LIT Zapremina konusa membrane (bez kalote)  
Zmax =   Ω Impedanca na rezonantnoj frekvenciji  
Zmin =   Ω Minimalna impedanca  
Fmax1 =   Hz Prva gorwa grani~na frekvencija membrane Maksimalna frekvencija gde je talasna du`ina jednaka obimu membrane.
Grani~na dimenzija membrane za dobru polarnu karakteristiku.
Fmax2 =   Hz Druga gorwa grani~na frekvencija membrane Dimenzija membrane odre|uje gorwu frekvenciju pre rastrojstva membrane.
Re =   Ω Jednosmerni otpor zvu~nog kalema  
Le =   mH Induktivnost zvu~nog kalema na 1000 Hz  
Mmd =   gr Masa kalema i membrane  
Mmr =   gr Masa akusti~kog optere}ewa  
Mms =   gr Mehani~ka masa ve{awa Masa kalema, membrane i akusti~kog optere}ewa - pokretna masa
Cms =   1/kg Mehani~ka elasti~nost ve{awa  
Rms =   kg/s Mehani~ki otpor ve{awa  
BL =   Tm Faktor sile  
DF =   Faktor prigu{ewa DF < 1 nadkriti~no prigu{ewe (treba oduzeti prigu{ewe)
DF = 1 kriti~no prigu{ewe
DF > 1 podkriti~no prigu{ewe (treba dodati prigu{ewe)
Res =   Ω Elektri~ni otpor ve{awa  
Ces =   µF Elektri~na masa ve{awa  
Les =   mH Elektri~na elasti~nost ve{awa  
Ras =   Ω Akusti~ki otpor ve{awa  
Cas =   m5/N Akusti~ka elasti~nost ve{awa  
Mad =   kg/m4 Akusti~ka masa ve{awa  
Parametri velike snage
Xcoil =   mm Visina namotaja zvu~nog kalema  
Xgap =   mm Visina procepa magnetnog poqa  
Xmax =   mm Maksimalan linearan hod membrane (center to peak)  
Xlim =   mm Maksimalan fizi~ki hod membrane pre uni{tewa (ctp)  
Vd =   LIT Zapremina linearnog hoda membrane  
Pe =   W Termi~ki dozvoqena maksimalna elektri~na snaga. Ako je elektri~na snaga konstantno iznad Pe, eventualno }e do}i do pada.
Parametri raznovrsni
η =   % Efikasnost η < 0,5 % niska efikasnost.
η = 0,5÷1 % sredwa efikasnost.
η > 1 % visoka efikasnost.
Znom =   Ω Nominalna impedanca Treba da odgovara impedanci poja~ala i pribli`na je minimalnoj impedanci.
SPL =   dB/W/m Osetqivost SPL < 89 dB niska osetqivost.
SPL = 89÷92 dB sredwa osetqivost.
SPL > 92 visoka osetqivost.
USPL =   2,83V/m Osetqivost  
Parametri termi~ki
TVC =   Temperatura zvu~nog kalema  
AlfaVC =   Otporni temperaturni koeficijent materijala namotaja  
R(t) =   Termi~ki otpor toploti od zv. kalema ka ambijentu  
C(t) =   Termi~ki kapacitet zvu~nog kalema  
Parametri vrednosne pojave
Gamma =   m/s2A Faktor ubrzawa  
Rme =   kg/s Faktor elektromagnetnog prigu{ewa  
Mpow =   N/W1/2 Faktor snage motora  
Mcost =   kg/s Faktor cene motora  
Gloss =   % Gravitacioni gubitak horizontalne ugradwe Za Gloss > 5 % upitna je horizontalna ugradwa.
SPLmaxLF =   Maksimalan SPL u zatvorenoj kutiji pri 20 Hz i Xmax.  
SPLmax =   dB Termi~ki dozvoqen maksimalan SPL. Odgovara snazi Pe.
EBP =  

Efficiency Bandwidht Product
(Radna sposobnost [irine opsega Proizvoda - Rs[oP
)

Ako je Rs[oP < 50 zvu~nik mora biti upotrebqen u zatvorenoj kutiji.
Ako je Rs[oP > 90 zvu~nik mora biti upotrebqen u otvorenoj kutiji.
Ako je Rs[oP od 51 do 89 zvu~nik mo`e biti upotrebqen u obe kutije.

LOGO_FININAMOTAJI www.fininamotaji.in.rs