Elektromagnetne komponente
 
Nisko frekventne prigu{nice
VAZDU[NI KALEMOVI
za skretnice zvu~nih kutija

KALEMOVI NA TELU BEZ JEZGRA
za skretnice zvu~nih kutija
EI TRAFO KALEMOVI
za skretnice zvu~nih kutija
PROMENQIVA INDUKTIVNOST
za nisko frekventna kola
     
Elektronamotaji
ELEKTRONAMOTAJI
za razli~itu namenu

 

Mre`ne prigu{nice
INDUKTORI CEVNIH ISPRAVQA^A
za filtrirawe cevnih napona
ICI IEC 61558-2-20 Prigusnica
INDUKTORI TROFAZNIH ISPRAVQA^A
za filtrirawe trofaznih napona

ITI

IEC 61558-2-20 Prigusnica
KOMUTACIONI INDUKTORI
za smawewe komutacionih pojava
ComI IEC 61558-2-20 Prigusnica-simbol

Mre`ni transformatori

MRE@NI RASTAVNI TRANSFORMATORI 1:1
za elektrostati~ko odvajawe

MRT 1:1 IEC 61558-2-4 rASTAVNI_TRAFO

MRE@NI RASTAVNI TRANSFORMATORI
za ure|aje napona iznad 50 volti ~

MRT IEC 61558-2-4 Rastavni_trafo
MRE@NI BEZBEDNOSNI RASTAVNI TRANSFORMATORI
za nisko naponske ure|aje ispod
50 volti ~
12V~ 15V~ 18V~ 21V~ 24V~ 32V~ 36V~ 42V~
MBRT IEC 61558-2-6 MBRT-SKICA
MRE@NI  AUTOTRANSFORMATORI
za podizawe i spu{tawe naizmeni~nog napona
MAT IEC 61558-2-13
     
    www.fininamotaji.in.rs